Zajímavé...

FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE

děti z Fatimy, volné dílo, wikipedia Fatimští pasáčci Lucie, František a Hyacinta se vlivem vidění anděla a působením Boží milosti vnitřně proměňovali. Tak byli připraveni na zjevení Panny Marie, z nichž první se uskutečnilo 13. května 1917

Dva cykly zjevení

Po prvním zjevení Panny Marie v květnu 1917 následovalo pět dalších zjevení, s jednou výjimkou vždy třináctého dne měsíce. Těchto šest zjevení můžeme rozdělit do dvou cyklů: na první cyklus tří prvních zjevení, která obsahují samotné Mariino poselství, a na druhý cyklus tří zbývajících zjevení, jež jsou spíše nebeským zpečetěním tohoto poselství. Proto je příznačné, že první cyklus vrcholí 13. července 1917 odhalením trojího fatimského tajemství a druhý cyklus 13. října téhož roku velkým slunečním zázrakem.

Paní zářící víc než slunce

Vraťme se však k 13. květnu 1917: Toho dne byla neděle, takže Lucie, František a Hyacinta šli nejprve na jitřní mši svatou do vedlejší vesnice Boleiros, která byla sloužena již v 6 hodin. Po návratu domů a snídani vyrazili se svými dvěma stády na pastvu. Cestou se na návrh Lucie rozhodli, že tentokrát půjdou do Cova da Iria (Údolí míru), kde Luciiny rodiče měli malé pole se zeleninou.

Poté, co pojedli svačinu, pomodlili se růženec a vyhnali ovce na vrcholek kopce, aby je odehnali od pole, začali si hrát. Dali se do stavby zídky kolem jednoho keře. Najednou je vyděsilo něco, co pokládali za blesk. Pohlédli na oblohu, ale ta byla bezmračná a zcela jasná. Přesto si z obavy před bouřkou pomysleli, že se bude lepší, když se vrátí domů. Když sestupovali s ovcemi ze svahu, viděli další blesk. Zastavili se proto u velkého dubu a několik kroků před sebou uzřeli nad malým, asi metr vysokým doubkem „Paní oděnou v bílém šatě, zářící víc než slunce; vycházelo z ní jasnější a intenzivnější světlo, než jaké rozlévá křišťálový pohár plný čisté vody, prosvěcovaný nejjasnějšími slunečními paprsky.“ (1)

Nebeský rozhovor

Děti se plny údivu ocitly uvnitř světla, které vycházelo z Paní. Ta jim řekla: „Nebojte se! Neublížím vám.“ Lucie se jí zeptala: „Odkud přicházíte?“ „Přicházím z nebe,“ zněla prostá odpověď. „A co si ode mne přejete?“ „Přišla jsem vás požádat, abyste sem přicházeli po šest příštích měsíců třináctého dne vždy ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu, kdo jsem a co chci. Pak se sem vrátím ještě po sedmé.“ (2)

„Přijdu i já do nebe?“ „Ano.“ „A Hyacinta?“ „I ona.“ „A František?“ „I on; ale bude se muset pomodlit ještě mnoho růženců.

Pak si Lucie vzpomněla na své dvě kamarádky, které se učily tkát u její nejstarší sestry a nedávno zemřely. Nejprve se zeptala na první, jež zemřela asi v 16 letech: „Je Marie das Neves už v nebi?“ „Ano.“ Pak se dotázala na druhou, která zemřela v 18 či 20 letech: „A Amalie?“ „Zůstane až do konce světa v očistci.“ (3)

Paní pak řekla: „Chcete se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, která na vás sešle, na smír za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?“ „Ano, chceme.“ „Budete tedy muset hodně trpět, ale milost Boží vás bude posilovat.“

Boží světlo

Po těchto slovech Paní rozevřela dlaně, z nichž vyšlo na děti intenzivní světlo. Lucie popisuje, co to v nich způsobilo: „Proniklo nám to do hrudi a do hlubin duše, takže jsme se viděli v Bohu, který byl tím světlem, mnohem jasněji, než bychom se mohli vidět v nejlepším zrcadle. Z vnitřního popudu, který jsme pocítili, jsme padli na kolena a v duchu jsme opakovali: ‚Nejsvětější Trojice, klaním se ti. Můj Bože, můj Bože, miluji tě v Nejsvětější svátosti.‘ “ (4)

Panna Maria pak dodala: „Modlete se každý den růženec, abyste vyprosili světu mír a konec války.“ Potom se začala pomalu vznášet do výše, až zmizela.

„A světlo, které ji obklopovalo, jako by otevíralo cestu do nebeské klenby.“ (5) Tím se také vysvětluje to, co děti vnímaly na počátku: nebyly to ve skutečnosti blesky, ale odraz blížícího se světla, obklopujícího Pannu Marii. Po ukončení zjevení si děti již nehrály. Byly zcela pohrouženy do obsahu zjevení. Hyacinta se občas nedokázala udržet a nezvolat: „Ó, jaká překrásná Paní!“

Biskupské svěcení Pia XII.

Pius XII., volné dílo, it.wikipedia.org


Ve chvílích, kdy se ve Fatimě odehrávalo toto zjevení Panny Marie, papež Benedikt XV. v Sixtinské kapli v Římě světil na biskupa Mons. Eugenia Pacelliho, tj. budoucího papeže Pia XII., který byl jmenován novým apoštolským nunciem v Bavorsku. Boží prozřetelnost, která řídí běh lidských dějin, tak chtěla nerozlučně spojit Fatimu a papeže Pia XII. Samotný Pius XII. poukáže později na toto spojení a řekne: „jako by nám nejmilosrdnější Paní chtěla ukázat, že v bouřích naší doby (…), uprostřed jedné z největších krizí světových dějin, se máme nechat stále zaštiťovat, chránit a vést mateřskou a láskyplnou pomocí Velké vítězky všech Božích bitev.

Po zjevení

Podobně jako při zjevení anděla František jen viděl, Hyacinta viděla a slyšela a Lucie viděla, slyšela a mluvila. Když děvčata vyprávěla Františkovi, co Panna Maria řekla, „byl šťasten a radoval se z příslibu, že přijde do nebe. Zkřížil ruce na prsou a zvolal: ‚Ah, Panno Maria! Budu se modlit tolik růženců, kolik budeš chtít!‘ “ (6) A pak se jich skutečně mnoho modlil.

Jednoho dne také řekl:„Měl jsem velkou radost, když jsem viděl anděla, ale daleko raději jsem viděl Pannu Marii. A největší radost jsem měl, když jsem viděl Spasitele ve světle, které na nás Panna Maria seslala. Mám Pána Boha tolik rád! Ale on je tak zarmoucen kvůli tolika hříchům! Nesmíme se dopustit žádného hříchu.“ (7)

Podobně i Lucie a Hyacinta se podle Mariiných výzev velmi modlily a různě obětovaly.

I když Matka Boží nedala dětem příkaz o mlčenlivosti, dohodly se, že o zjevení zachovají tajemství. Avšak Hyacinta nemohla v sobě zadržet, čeho byla plna, a ještě téhož dne doma o vidění mluvila. Zpráva o něm se pak samozřejmě rychle rozšířila a do Cova da Iria začali přicházet první poutníci. Zvláště Lucie zažívala krušné chvíle, protože její matka si myslela, že lže, a tak si dělala násilí svému mateřskému srdci a chovala se k své dceři tvrdě. I ostatní příbuzní se jí posmívali. Lucie však vše obětovala Bohu.

fr. Štěpán Maria Filip OP

Poznámky k textu:

1 «Vzpomínka čtvrtá», II, 3. In: Sestra Lucie hovoří o Fatimě. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 1994, s. 163.
2 Toto sedmé zjevení se dostalo samotné Lucii 16. července 1921 v předvečer jejího odchodu z Fatimy.
3 Není nutné to brát doslova. Může to mít význam dlouhého pobytu v očistci. Tato Luciina kamarádka se zapletla s jedním mužem. Hříchu před smrtí jistě litovala, ale už neměla čas odčinit za něj tresty.
4 Tamtéž, s. 164.
5 Tamtéž.
6 «Vzpomínka čtvrtá», I, 4. Tamtéž, s. 131.
7 Tamtéž, s. 131–132.


Převzato z MONITOR č. 11 (4. 6. 2017), str. 6 - 8

Andreas Praefcke, CC BY 3.0, en.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 08. 06. 2017 | 3074 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Monitor 11/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1019 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (739 hl.)
 
Je to bláznovství (747 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (794 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1005 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (796 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (706 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5806
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace