Zajímavé...

Fatima a její předchůdce

Fatima, foto: wikiopedia.org * Prorocký charakter sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu a fatimského poselství.
* Výročí úmrtí sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu a
* sté výročí fatimského zjevení.

Kéž těchto sedm let, která nás dělí od stého výročí zjevení, urychlí předpovídané vítězství Neposkvrněného Srdce Mariina ke slávě Nejsvětější Trojice.“ Těmito důraznými slovy ukončil své kázání ve Fatimě papež Benedikt XVI. před šesti lety, dne 13. května 2010.(1) Nyní máme rok 2016, a od stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě nás tak dělí již pouhý rok. Můžeme proto říci s ještě větší důrazností a naléhavostí: Kéž tento jediný rok, který nás dělí od stého výročí zjevení, urychlí předpovídané vítězství Neposkvrněného Srdce Mariina ke slávě Nejsvětější Trojice.

Tento rok vigilie – předvečeru velkého fatimského výročí je zároveň rokem třístého výročí úmrtí sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze a dominikánského terciáře: Zemřel ve Francii ve městě Saint-Laurent-sur-Sèvre dne 28. dubna 1716. A je příznačné a – můžeme říci – prozřetelnostní, že toto výročí sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, velkého ctitele Panny Marie a autora díla O pravé pobožnosti k Panně Marii, známého také pod názvem O pravé mariánské úctě,(2) jež patří k nejznámějším a nejvíce rozšířeným knihám o Panně Marii, předchází výročí fatimskému: tak trochu jako sv. Jan Křtitel předcházel Krista. Určitě i sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, který miloval a miluje Pannu Marii jako málokdo, se z toho v nebi raduje.

Je toho jistě mnoho, v čem sv. Ludvík Maria a Fatima souznějí a co tak činí z tohoto světce pravého předchůdce Fatimy, ale je zde jeden rys, který je zvlášť významný a hodný zdůraznění, a tím je prorocký charakter obojího. O Fatimě bylo plným právem řečeno, že „mezi moderními zjeveními je […] bezpochyby zjevením nejvíce prorockým“(3). Obdobně ten, kdo četl Grignionův knižní klenot O pravé pobožnosti k Panně Marii čili O pravé mariánské úctě, musí konstatovat, že se nejedná o pouhé zbožné čtení, ale o text, který nese jasnou pečeť a rozhodnost charismatu proroctví, tedy toho zvláštního daru Ducha Svatého, kterým je proroctví.

Prorocký pohled
sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu
a Fatimy
na současnost


Když se řekne slovo „prorok“, všichni hned myslí na toho, kdo předpovídá věci budoucí, a jistě to není nic nesprávného, protože jím je prorok podstatně. On je ten, kdo mluví jménem Božím a jako takový může v Božím světle – a jen v tomto světle – poznávat, co má nastat v budoucnosti. K tomu však neoddělitelně patří, že mluví v Božím jméně o přítomnosti: vždyť budoucnost z této přítomnosti vychází.

Jaký je tudíž prorocký pohled sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu na přítomnost?

Můžeme odpovědět, že je velmi kritický, až tragický. Jako nejvýraznější příklad můžeme uvést část jeho Modlitby o apoštoly posledních časů, nazývané také Žhoucí modlitbou: (4)

„Je čas, abys jednal, Pane,
neboť rozmetali Tvůj zákon. […]
Přestupuje se Tvůj božský Zákon,
Tvým evangeliem se pohrdá,
opouští se Tvoje náboženství,
přívaly zvrácenosti zaplavují celou zemi
a strhávají i Tvé služebníky. […]
Ohavností je zpustošena celá země.
Bezbožnost je na trůnu,
Tvoje svatyně je znesvěcována,
ohavnost pronikla až na svaté místo.

Bože spravedlivý, Bože odplaty,
necháš všechno takto zpustnout?
Spěje všechno ke konci jako Sodoma a Gomora?
Umlkl jsi navždy?
Není už potřeba, aby se dála Tvá vůle
jak v nebi, tak i na zemi,
aby přišlo Tvé království?“ (5)


Tato Grignionova „žhoucí“ slova tak odpovídají naší situaci, až se někdo ptá, zda se spíše než o prorockou vizi jeho současnosti nejedná o prorocké vidění naší doby.

Jaký je pak prorocký pohled Fatimy na současnost? Ne nepodobný Grignionovu. Připomeňme zde to, co Panna Maria odhalila Lucii, Františkovi a Hyacintě, třem pasáčkům, při svém třetím zjevení dne 13. července 1917: něco z tehdejšího proroctví o třech částech čili z tzv. trojího fatimského tajemství.(6)

Jak je známo, první tajemství odhaluje hrůzné vidění pekla: mnozí lidé žijí tak, že jako jiskry při velkých požárech padají do pekla. V druhém tajemství pak Panna Maria mluví o urážení Boha. Obdobně již při svém prvním zjevení dne 13. května 1917 hovořila o „hříších mnohých hříšníků, kterými je urážena Boží velebnost“ a o „hříších a urážkách, kterými je uráženo její Neposkvrněné Srdce“.

Grignionovo a fatimské proroctví
budoucích trestů


Jak jsme již naznačovali, toto ostré vidění současnosti je odrazovým můstkem pro proroctví ohledně budoucnosti. Podobně jako v biblických proroctvích nechybí ani v našem případě dvojí proroctví, totiž proroctví budoucího trestu a proroctví budoucí spásy.

Co se týká proroctví trestů, je zvláště obsažné fatimské zjevení. Můžeme v tomto smyslu znovu připomenout vidění pekla v prvním fatimském tajemství, a jak se ve druhém tajemství předpovídá II. světová válka, i to, jak Rusko rozšíří své komunistické bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování církve: to je pak velmi barvitě vykresleno v třetím fatimském tajemství.

Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu hovoří obdobně ve své Žhoucí modlitbě o „ohni Božího hněvu, který všechno spálí na popel“ (7).

Jistě, tato proroctví trestů jsou podmíněná, jako bylo např. podmíněno Jonášovo proroctví o zničení Ninive (srov. Jon 3,1–10), a zacílená ke spáse, totiž k tomu, aby vyburcovala lidi k pokání. Na rozdíl od Ninivanů se však lidé naší doby na pokání nedali, a tak se tato proroctví bohužel naplnila.

Grignionovo a fatimské
proroctví budoucí spásy


Naštěstí poslední slovo nenáleží nám, slabým a hříšným lidem, ale Bohu a jeho proroctví spásy. Obojí – jak sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, tak fatimské poselství – se shodují v podtržení výsadního postavení Panny Marie v těchto proroctvích spásy.

Sv. Ludvík Maria píše o „šťastné době a věku Mariině, který má vystřídat současnou vládu hříchu. Mluví tak o „té šťastné době, v níž úchvatná Maria bude ustanovena za Paní a Vládkyni srdcí, aby je plně podřídila vládě svého velikého a jedinečného Ježíše“: „Přijde […] totiž Duch Svatý, protože nalezne svou drahou Snoubenku“ Marii „jakoby znovu vytvořenou v duších lidí.“ (8) Důležitou úlohu zde podle našeho světce budou hrát velcí světci, „naplnění Duchem Svatým a zcela oddaní úctě Mariině, jejichž prostřednictvím vykoná tato přesvatá Panovnice obrovské divy ve světě, aby zde zničila hřích a na království zkaženého světa založila království Ježíše Krista, svého Syna“ (9).

Co se týká Fatimy, můžeme zde zvláště připomenout závěrečná, slavná (a v úvodu připomínaná) slova druhého tajemství: Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru. (10)

Víme, že definitivní a plné naplnění proroctví spásy se má uskutečnit na konci časů, ale jak sv. Ludvík Maria, tak fatimské poselství nemyslí jen na tento definitivní triumf Boží a Mariin, ale také na jeho předběžné a částečné naplňování již v tomto čase.

Náš podíl na triumfu Božím
a Panny Marie


V závěrečné části naší úvahy ještě zbývá odpovědět na důležitou otázku: Co máme dělat my? I zde se sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu a Fatima podstatně shodují.

Ve třetím fatimském tajemství anděl ukazuje pravou rukou na zem a silným hlasem říká: Pokání! Pokání! Pokání! Máme tedy mít tohoto ducha pokání, který nás vede k lítosti nad hříchy, k časté svaté zpovědi a k obětem za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: Panna Maria ve Fatimě zde zdůrazňuje smírné svaté přijímání o prvních sobotách.

Sv. Ludvík Maria, mezi jehož díla patří i kniha Podivuhodné tajemství svatého růžence, jímž se přičiňujeme o svou spásu,(11) i Panna Maria Fatimská, která se třem dětem zjevuje s růžencem v rukou a představuje sebe samu jako Královnu posvátného růžence, dále vyzdvihují modlitbu posvátného růžence,mocnou zbraň vítězství“ (12).

A nakonec je zde to nejdůležitější: Úplné zasvěcení Panně Marii, tak horlivě šířené sv. Ludvíkem Grignionem, které v případě Fatimy nabývá podoby zasvěcení Mariinu Neposkvrněnému Srdci, jež bylo plným právem označeno za duši fatimského poselství.(13)

Pokud se o toto všechno snažíme, patříme podle Grignionova vyjádření k „pravým dětem a služebníkům Mariiným“, a nikoliv k „dětem Beliálovým, tj. k otrokům satanovým a přátelům světa“ (14); přispíváme k tomu, aby se naplnil Mariin příslib: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.

Poznámky:

(1) Přístupné na internetu: Prorocké poslání Fatimy se neskončilo http://radiovaticana. cz/clanek.php4?id=12806.
(2) Pod tímto názvem – O pravé mariánské úctě – vyšlo poslední české vydání tohoto díla: Přeložil Filip M. Antonín Stajner. Olomouc: Matice cyrilometodějská s. r. o., 1999 [zkracujeme PMÚ].
(3) Slova kardinála Tarcisia Bertoneho. In: KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY:,i> Fatimské poselství. Praha: Sekretariát České biskupské konference, 2000, s. 3 [též přístupné na internetu: http://www.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/ dokumenty/cervena-rada/?page=2].
(4) Tato modlitba je otištěna in: Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu: Příloha ke knize O pravé mariánské úctě. Přeložil, uspořádal a poznámkami opatřil Filip M. Antonín Stajner. Olomouc: Matice cyrilometodějská s. r. o., 1999, s. 5–18.
(5) Č. 5. In: tamtéž, s. 6–7.
(6) Srov. KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY: Fatimské poselství, s. 9–17.
(7) Srov. č. 17. In: Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu, s. 12.
(8) Srov. PMÚ, č. 217: s. 160.
(9) Srov. sv. Ludvík Maria GRIGNION Z MONTFORTU: Tajemství Mariino. 6. vyd. Přeložil Reginald M. Dacík. Olomouc: Matice cyrilometodějská s. r. o., 2002, s. 32–33.
(10) KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY: Fatimské poselství, s. 12.
(11) Viz český překlad této knihy: Tajemství svatého růžence: Podivuhodné tajemství svatého růžence, jímž se přičiňujeme o svou spásu. Přeložil Jiří Stejskal. Olomouc: Matice cyrilometodějská s. r. o., 2012.
(12) Srov. sv. Josemaría ESCRIVÁ DE BALAGUER: Svatý růženec. Brno: Cesta, 1993, s. 11.
(13) Dovolujeme si odkázat na vlastní článek „Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie“. In: RC Monitor, 9 (2012), č. 22, s. 10–14.
Na internetu v:http://rcmonitor.cz/periodika-rc/&p=10 (14) Srov. PMÚ, č. 54: s. 39.

Štěpán Maria Filip OP

Převzato z časopisu Světlo 35/2016, str. 6 - 8,
naleznete v archivu periodika Světlo zde.Fatima, foto:Manuel González Olaechea y Franco, CC BY-SA 3.0Sdílet

Související články:
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 11. 10. 2016 | 3521 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 35/2016
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1042 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (751 hl.)
 
Je to bláznovství (758 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (809 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1025 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (815 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (721 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5921
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace