Zajímavé...

Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 12, 32 - 48) nabízí Ježíšova slova o správném očekávání učedníků na Pánův příchod.

Podobenství o služebnících, kteří očekávají Pána, má alegorické prvky, tzn. jednotlivé detaily mají hlubší význam: sluhy jsou Ježíšovi učedníci, pánem je Kristus, pánův návrat je Ježíšův druhý příchod na konci světa a zúčtování je poslední soud. Dávat načas pokrm znamená učit a hlásat Ježíšovo evangelium.

Maličké stádo

Ježíšova výzva "neboj se, malé stádo, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království" doprovází Církev po celou její existence. Toto ujištění ještě výrazněji zaznívá v Ježíšově řeči před svým umučením ve večeřadle v Janově evangeliu (Jan 13 - 17). Jako křesťané si neustále musíme uvědomovat, že síla křesťanství nespočívá v počtu členů, ale v Zakladateli, v jeho nauce a příslibech, které nám dal. Kristovo evangelium nepodléhá módním vlivům, není třeba ho novelizovat, aby přežilo. Jeho závaznost nepochází z veřejného mínění nebo z vůle většiny v parlamentu. Má Boží původ, a proto je neustále platné a aktuální. Ano, společnost se vyvíjí a postupuje technologický pokrok, ale morální hodnoty zůstávají.

Jako zloděj

Použití přirovnání ke zlodějovi odpovídá mnohým novozákonním textům a vyjadřuje nečakannost a nepředvídatelnost dne Páně. "Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je mol a rez ničí a kam se zloději dobývají a kradou. V nebi si shromažďujte poklady; tam je neničí ani mol ani rez a tam je zloději nevykopávají a nekradou." (Mt 6,19-20); "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince branou, ale přelézá jinudy, je zloděje zbojník." (Jan 10,1); "Jen ať nikdo z vás netrpí jako vrah nebo zloděj nebo zločinec nebo slídič." (1 Pt 4,15) Poselstvím použitého obrazu je výzva k bdělosti, která se má projevit morálním životem ve shodě s Božími požadavky.

Pochopit Pánovu vůli

Máme před sebou text s prvky starozákonní mudroslovné literatury. Jejím typickým znakem je "černo-bílý" protiklad, aby bylo zřetelné, které chování si má posluchač zvolit. Moudrý a věrný sluha si svědomitě plní povinnosti během nepřítomnosti svého pána, neboť ví, že po jeho návratu se mu bude odpovídat. Jinými slovy moudrý a věrný sluha pochopil správně, jak má naložit s důvěrou, kterou do něj vkládá pán. Tentýž sluha je svobodný ve svém rozhodování a může se rozhodnout chovat se hloupě.

Matouš a Lukáš

Přestože podobenství má v Matoušově a Lukášově evangeliu velmi podobné znaky, přece jen obsahuje rozdíly, které pak poukazují na jiný důraz, který chtěl jednotlivý evangelista textem zvýraznit. Evangelista Matouš umístil podobenství o věrném a moudrém správci (Mt 24, 45 - 51) do Ježíšovy eschatologické řeči v Mt 24-25. Celou Ježíšovou řečí Matouš připomíná vytrvalost a bdělost Ježíšových učedníků až do druhého příchodu Krista.

V Lukášově evangeliu, jehož úryvek se čte tuto neděli, je Ježíš na cestě do Jeruzaléma. Podobenství předchází otázka Petra, komu ho vlastně Ježíš adresuje. Lukáš klade důraz na odpovědnost sluhy, tzn. Ježíšových učedníků v době, kdy není již více tělesně na zemi. Zralost Kristových následovníků se projevuje v tom, že se neskrývají za svého Mistra. Přijali jeho slova a znají jeho vůli. Podobenství je pro křesťany výzvou, aby neutekli před tímto světem, ale aby se v něm snažili naplňovat Boží vůli.  

Otázky pro náš život

- Pán Ježíš svěřil péči za šíření evangelia mezi tvými blízkými do tvých rukou. Jak nakládat s touto Ježíšovou důvěrou?

- Neděláš z Ježíšova evangelia něco banálního, co vlastně ani není třeba brát vážně?
Uvědomuješ si vážnost křesťanského poselství?

- Jsi si vědom, že budeš skládat účty před Bohem nejen za svá slova a skutky, ale i za to, jakým způsobem ses podílel na šíření jeho evangelia?

- Uvědomuješ si, že Kristus ti důvěřuje? Není to jen zbožné mluvení, ale Pán Ježíš opravdu chce, abychom převzali svůj díl odpovědnosti při šíření evangelijních hodnot ve společnosti.P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 9. 8. 2019 naleznete zdeWikilmages, CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 08. 2019 | 482 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 415026
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace