Zajímavé...

Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 21, 5 - 19) nabízí Ježíšovu předpověď zničení Jeruzaléma a povzbuzení k vytrvalosti uprostřed pronásledování.

První jerzualemský chrám dal postavit král Šalomoun (970 - 931 před Kr.). Babylónský král Nebúkadnesar ho zničil v roce 586 před Kr. Stavbu druhého chrámu na místě prvního židé dokončili v roce 515 před Kr. Později Herodes Veliký (37 - 4 před Kr.) provedl jeho rozsáhlou rekonstrukci, kdy téměř zdvojnásobil jeho plochu. Chrám zničili Římané v roce 70 po Kr.

Vznešenost chrámu

Židovský historik Josef Flavius ​​(37 - 100 po Kr.) V 5. knize svého díla Židovská válka se věnuje popisu jeruzalémského chrámu. Mluví o výzdobě z bílého mramoru, který vytvářel přirozenou velkolepost, výjimečný lesk, harmonii a nabízel tak pozoruhodný pohled. Flavius ​​dále uvádí, že Herodes Veliký při rekonstrukci chrámu dal nad vchod do svatyně umístit zlatou vinnou révu s listy, jejíž jemné zpracování vyvolávalo úžas (Židovské starožitnosti, 15. kniha). Pro židy byl jeruzalémský chrám nejposvátnějším a nejkrásnějším místem na zemi. Svou vděčnost Bohu vyjadřovali různými dary, které pověsili na sloupy a zdi chrámu. Pán Ježíš však o této stavitelské a duchovní pýše národa vyslovuje šokující slova: "Nezůstane kámen na kameni." (Lk 21, 6) Tato slova se naplnila v roce 70 po Kr., kdy římský velitel a budoucí císař Titus zničil chrám a celý Jeruzalém. V Římě blízko Kolosea stále stojí Titův vítězný oblouk, který tuto událost připomíná.

Zatímco v Evangeliu podle Matouše 24, 3 se učedníci ptají na znamení, která budou doprovázet Ježíšův druhý příchod, evangelista Lukáš uvádí otázky, které se dotýkají jeruzalémského chrámu, tzn. jeho zničení a Pánův druhý příchod nejsou vzájemně propojeny. V době vzniku Lukášova evangelia (80-85 po Kr. se Ježíšova slova o zničení Jeruzaléma už naplnily. Nejde tedy o konec světa, ale o jistou dějinnou událost, která je součástí naší existence. Křesťan je povolán, aby se naučil číst dějiny světa jako i dějiny vlastního života ve světle Kristova poselství.

Falešní mesiáši

Přítomní se obrátili na Pána se dvěma otázkami: "kdy se to stane? a "jaké bude znamení?" Jak moc se i dnes podobáme na lidi tehdejší doby. I my často nosíme nutkavou zvědavost "kdy se to stane" a málo se zajímáme o to, "jak chci teď žít." Jsme povoláni žít v Boží přítomnosti.

Řecké slovo "sémeion" - "znamení" v tomto textu označuje rozpoznávací znak, kterým se událost bude dát odlišit od jiných. Kristus v odpovědi nabízí několik rozlišovacích znaků: vystoupení osob, které se budou prohlašovat za mesiáše; války a nepokoje, hlad, nemoci, znamení na nebi ...

Všimněme si, že ve výpočtu různých "znaků" jako první zaznívá varování před lžimesiáši s Ježíšovým napomenutím: "Nechoďte za nimi!" (Lk 21, 8) Během celých dějin stojí před Ježíšovými následovníky výzva rozlišovat Boží království, které ohlašoval Boží Syn, od všech jiných forem "království", které nejednou používají nálepku Krista, aby překryly vlastní zájmy.

Vytrvalost

Druhá část evangelijního úryvku se věnuje tématu pronásledování a potřebě vytrvat ve věrnosti Kristu až do konce. To je jádrem Ježíšovy řeči. Ježíšův učedník je povolán dělat to, co je správné v Božích očích. Emeritní papež Benedikt XVI. připomíná, že "hlásání evangelia bude vždy stát ve znamení kříže - stále se o tom budou přesvědčovat všechny generace Ježíšových učedníků. Pravda a láska nakonec v boji proti lži a násilí nemají jinou zbraň než svědectví utrpení." (Ježíš Nazaretský, 2. díl, s. 56)

Ježíš používá tzv. apokalyptický jazyk, který nacházíme již v textech starozákonních proroků. Je to slovník, kterým napomínali Boží lid k pokání, k vytrvalosti v zachovávání Boží vůle, k oddělení se od model okolních národů. Kristus navazuje na tento způsob vyjadřování. Nejde o popis konce světa, toho, co má přijít na způsob nějakých "jasnovidců", ale o povzbuzení a napomenutí kráčet již v přítomnosti po správné cestě.

Živý vztah

Ježíšova slova o pronásledování se ukázala jako pravdivá, jak to potvrzují Sktky apoštolů, které hovoří o životě prvních křesťanů. Nicméně Pánova slova jsou upozorněním pro křesťany každé doby. Být učedníkem totiž znamená mít účast na tajemství Syna člověka. V Janově evangeliu jsou zachycena Ježíšova slova ve Večeřadle: "Pokud vás svět nenávidí, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval, co je jeho, ale proto, že nejste ze světa, že jsem si vás já vyvolil ze světa, svět vás nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není větší než jeho pán. Pokud mě pronásledovali, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovávali mé slovo, budou zachovávat i vaše." (Jan 15, 18 - 20) Evangelijní úryvek nás chce přivést k tomu, co je v životě křesťana nejdůležitější - zachovat si živý vztah se Soudcem živých i mrtvých a s jeho naukou.  


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 15. 11. 2019 naleznete zde

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 11. 2019 | 218 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 414847
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace