Zajímavé...

Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 6, 17. 20 - 26) přináší Ježíšova blahoslavenství. V Lukášově verzi vedle zvolání "blahoslavení" zaznívá i "běda vám".

V evangeliích máme dvě verze blahoslavenství. Osm blahoslavenství uvádí 5. kapitola Matoušova evangelia a čtyři blahoslavenství a u nich hned čtyři běda v 6. kapitole Lukášova evangelia. Proč existují dvě rozdílná podání? Ačkoli čtyři evangelisté zachytili, co Ježíš Kristus za svého pozemského života učil a konal, udělali výběr mezi mnoha věcmi, které se zachovaly ústně nebo písemně. Je možné, že Ježíš více než jenom jednou nebo dvakrát přednesl blahoslavenství nebo "běda" při různých příležitostech vzhledem ke konkrétní situaci posluchačů. Evangelisté některé z nich vybrali, shrnuli nebo je upravili s ohledem na celkové zaměření svého spisu a komunitu věřících, kterým ho adresovali.

Lukášova verze

Nedělní úryvek začíná konstatováním evangelisty, že Ježíše nenásleduje jen úzká skupina jeho apoštolů a učedníků ale velký zástup. V Matoušově evangeliu blahoslavenství zaznívají na vrchu, což připomíná náročnost Ježíšovy nauky a je také odkazem na starozákonní horu Sinaj. Lukáš mluví o rovině, kam se vejde větší množství lidí a zároveň jakoby chtěl naznačit, že Kristova nauka je určena pro všechny. Podtrhuje to i zmínka, že Božího Syna vyhledávají lidé nejen z Judska a Jeruzaléma, ale také z týrského a sidónského pobřeží, tzn. lidé nežidovského původu. Pokračováním Lukášova evangelia jsou Skutky apoštolů, které popíší, jak se Boží evangelium úspěšně šířilo právě v těchto krajích. Spása je nabídnuta v různých částech světa a v rozmanitých národech Pán nachází otevřené srdce učedníků pro svou dobrou zvěst. Bude to tak až do konce světa.

Úryvek je součástí tzv. Ježíšovy řeči na rovině, jak obvykle biblisté označují verše Lk 6,20 - 49 podle úvodních slov: "Ježíš s Dvanácti sestoupil dolů a zastavil na rovině ..." Ve skutečnosti nejde o jednu souvislou řeč, ale o Ježíšovy výpovědi při různých příležitostech a na různá témata, které evangelista shromáždil a uspořádal do jednoho celku.

Adresní "vy"

Chudoba, hlad, pláč a pronásledování samy o sobě ještě nemusí být předmětem pochvaly, protože neznáme, co je způsobilo. Centrem Ježíšových slov je Boží království. Ti, kteří ho vlastní, jsou prohlášeni za blahoslavené a nad těmi, kteří ho odmítají, je vyřčené "běda". Čtyři blahoslavenství a čtyři svolání běda jsou postaveny do vzájemného kontrastu. Tento protiklad prochází celou Ježíšovou řečí na rovině a vrcholí v podobenství o moudrém a hloupém staviteli v Lk 6, 47 - 49. Čtyři blahoslavenství nabízejí člověku příležitost konat skutky tělesného milosrdenství. Čtyři běda představují jejich zanedbání a upozornění na sebe. Nejdelší prostor je věnován čtvrtému blahořečení - pronásledovaným pro víru v Ježíše Krista. Tato skutečnost je zvlášť aktuální v dnešní době. Nezapomínejme podpořit ty instituce, které pomáhají konkrétním způsobem pronásledovaným křesťanům v dnešní době. Slova Pána Ježíše jsou prorockou předpovědí adresovanou i nám. Podtrhuje to i ta skutečnost, že jsou uvedeny osobním oslovením "vy". Je to o i o nás a naší připravenosti vydávat svědectví o Kristu, přičemž můžeme očekávat sofistikovanou mediální nebo dokonce legislativní diskriminaci a skryté nebo už i otevřené pronásledování kvůli víře.  

Podobně o bohatství, materiálním dostatku, radosti a pochvale platí, že podstatným je způsob jejich nabytí a forma jejich použití. Držíme si je jako zdroj "jistoty", protože z Ježíšových slov, sice pěkných a pravdivých, se nenajíme? Jsou ve službě Božího království nebo nám zakryly pohled na evangelijní principy a naše rozhodnutí děláme podle nich a ne podle Božího slova?

Sociální rozměr

Lukášovo evangelium se vyznačuje péčí vůči chudým a ubohým. Už od prvních stránek evangelista věnuje pozornost této skupině lidí. V Mariině chvalozpěvu je Bůh veleben, "protože mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou" (Lk 1,52-53).

Při slovech blahoslavenství evangelista Matouš jich více přenáší do roviny náboženské a duchovní, ale Lukáš zůstává v sociální rovině. Nacházíme to i na jiných místech třetího evangelia. V podobenství O boháči, který hromadí poklady, staví nové sýpky, ale jeho život ještě té noci požadují (Lk 12,16-21) Pán Ježíš nezapomene připomenout: "Tak je to s tím, kdo hromadí poklady, a před Bohem není bohatý." (Lk 12,21) V podobenství O boháči a Lazarovi Boží Syn poukazuje na to, jak velká propast bude oddělovat nevšímavého boháče od toho, kdo byl na zemi bídný a hladový.

Ježíš v postoji k bohatství je nejednou tvrdý a náročný: "<>Dejte si pozor a chraňte se vší chamtivosti! Neboť i když člověk má nadbytek, jeho život nezávisí na tom, co má." (Lk 12,15) Materiální dobra jsou prostředkem, nikoli cílem našeho života.

Ježíšova slova neblahoslaví stav nouze, ani nezatracují pozemská dobra, ale zdůrazňují důležitost toho, jaký vztah a postoj k nim člověk zaujme.P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 15. 2. 2019 naleznete zde

Bloch-SermonOnTheMount, public domain, commons.wikimedia.orgSdílet

Související články:
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 02. 2019 | 892 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 414866
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace