Zajímavé...

Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A)

Bible Evangelijní úryvek svátku křtu Krista Pána (Mt 3, 13 - 17) přináší popis Ježíšova křtu v řece Jordánu. Touto nedělí se zároveň končí vánoční období.

Zatímco v prvních dvou kapitolách se evangelista Matouš věnoval okolnostem narození a dětství Ježíše Krista, nyní mění perspektivu. Začíná období Ježíšova veřejného působení. Na scénu vystupuje Pánův předchůdce Jan Křtitel.

Výchozí událost

Zmínku o Ježíšově křtu najdeme ve všech čtyřech evangeliích. Znamená to, že každý evangelista považoval tuto událost za velmi důležitou. Dokonce o ní píše autor Skutků, který zachytil Petrovu řeč při volbě Matěje. Když se první společenství křesťanů sešlo po Ježíšově nanebevstoupení, aby volbou doplnili místo po Jidášovi, Petr vysvětluje, podle jakého kritéria budou postupovat:

"Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ (Sk 1, 21 - 22)

Janův křest byl tedy výchozí událostí, neboť dává správný pohled na celé Ježíšovo působení. Když to přenesu do našeho duchovního života, mělo by se dít něco podobného s námi. Křtem patříme Kristu a stali jsme se členy Církve. Křest je pro křesťana tak zásadní, že dává smysl a hodnotovou orientaci celému životu. I z toho důvodu nynější papež František často povzbuzuje věřící, aby znali a slavili den svého křtu.
<¨br> Širší kontext

Při čtení Božího slova je pro jeho porozumění a interpretaci velmi důležité všímat si celkového kontextu. Samotnému popisu Ježíšova křtu předchází charakteristika působení Pánova předchůdce v Mt 3, 1 - 12. Matouš je vynikající znalec Starého zákona, často ho cituje nebo se na něj odvolává. Je to tak i u Jana Křtitele, když cituje starozákonního proroka Izaiáše, neboť Janovo působení chápe jako naplnění Božích příslibů a očekávání Božího lidu o Mesiáši. Končí doba první smlouvy a začíná doba ohlašování nebeského království. Jan dokonce začíná své působení identickými slovy, kterými zahájí svou činnost i Boží Syn: "Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské." (Srov Mt 3, 2 a Mt 4, 17)

Evangelista Lukáš se zmiňuje i o okolnostech narození a dětství Jana Křtitele. Matouš neříká nic o jeho původu, narození a dětství, ale zmiňuje místo jeho působení: poušť a řeka Jordán. Jan účinkoval na místě, kde několik století před ním vstoupil Boží lid do zasnoubené země. Zaslíbení, které Bůh dal izraelskému národu prostřednictvím Mojžíše, se naplnila po čtyřiceti letech putování. Na tomto místě v 9. století před Kr. působil prorok Eliáš a byl vzat do nebe (srov. 2 kr 2). Vidíme podobnost Jana s prorokem Eliášem. Matouš připomíná, že je třeba vrátit se k Božím zaslíbením. Co to znamená pro nás, že jsme se narodili do této země a tohoto času? Bůh má s každým z nás svůj záměr. Nejsme výsledkem náhody, ale máme své poslání. Poušť je na jedné straně nebezpečným místem, kde je nedostatek vody a jídla. Avšak poušť zůstala v paměti Izraele místem velkých Božích znamení (mana na poušti, voda ze skály, vítězství nad nepřáteli, dar Desatera, dar starozákonního kněžství a Stánku setkání). Jako na poušti je člověk zbaven materiálních záruk, tak Janova výzva k pokání nás zve více v životě důvěřovat Bohu.

Předobraz svátosti křtu

Janův křest nebyl svátostí křtu. Nauka katolické církve je jasná. Všechny svátosti, kterých je sedm, založil Ježíš Kristus. Jan Kristitel je prorokem a k poslání proroka nepatří pouze hlásání Božího poselství, ale i tzv. prorocká gesta. Například starozákonní prorok Jeremiáš si na Boží pokyn dal na sebe provazy a postroj a chodil po městě, aby ukázal, že takto půjde izraelský národ do babylonského zajetí (Jr 27 - 28). Prorocká gesta měla zatřást svědomím člověka, protože nejednou byli lidé už lhostejní k Božímu slovu. Jan "křtil" v řece Jordán. Řecké sloveso "baptízo" znamená "ponořit do vody."

Ponoření do vody bylo viditelným potvrzením rozhodnutí člověka změnit svůj život. Řecký básník a lékař Nikander, který žilm ve 2. století před Kr. uvádí, že na výrobu "kyselých okurek" je třeba zeleninu nejdříve namočit (řecky "bápto") do horké vody a pak ji ponořit (řecky "baptízo") do octového roztoku. Právě toto ponoření do horké vody a pak do octa způsobí změnu zeleniny. V přeneseném významu můžeme říci, že když se v Novém zákoně používá sloveso "baptízo", znamená to, že má dojít ke skutečné změně života! V případě Janova křtu je to příprava na svátost křtu, kterou dochází k trvalé změně, když člověk se "ponoří" do Krista a natrvalo se s ním sjednotí.

Boží spravedlnost

Kristus nepotřeboval odpuštění hříchů ani žádnou změnu života. Ponoření se do vod Jordánu je vyjádřením Ježíšovy solidarity s našimi životy. "Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal," předpovídá prorok Izaiáš (Iz 53, 4) Apoštol Pavel to vyjádřil slovy: "Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti." (2 Kor 5, 21)

Termín spravedlnost je jeden z nejdůležitějších výrazů Bible. Být spravedlivým před Bohem znamená žít podle Boží vůle. Jistým způsobem je to synonymum slova svatost. Pán Ježíš v odpovědi "Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. (Mt 3, 15) vlastně říká: "Toto je Boží plán". Tvé poslání Jane je představit světu Mesiáše. Jane, děláš to, co je Boží vůle, naplň ji. Já jsem Boží Syn, který přišel zachránit svět a mým posláním je splnit tento Boží plán.

V neděli křtu Páně se i my ptejme, zda usilujeme o to, co je v Božích očích spravedlivé.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 10. 1. 2020 naleznete zde


JEŽÍŠ, který byl pokřtěn v Jordánu
- 10 rozjímání k 1. tajemství
růžence světla


http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=jezis-ktery-byl-pokrten-v-jordanu-10-rozjimani-k-1-tajemstvi-ruzence-svetla&cisloclanku=2016010050


volné dílo, sk.wikipedia


Spravedlivý a milující Josef
- události, které bezprostředně předcházely
narození Ježíše Krista.


http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=spravedlivy-a-milujici-josef-4-nedele-adventni-cykl-a&cisloclanku=2019120120
(21. 12. 2019)Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A)

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=vanoce-jsou-adoraci-boziho-daru-a-tajemstvi-pulnocni-cykl-a&cisloclanku=2019120134
(25. 12. 2019)


www.needpix.com, https://pixabay.com/Sdílet

Související články:
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 01. 2020 | 185 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 414960
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace