Zajímavé...

Co se můžeme naučit na Ježišovově příkladu z Getsemanské zahrady (+ TOP modlitba!)

Vaizdas:Sebastiano Ricci - Prayer in the Garden, volné dílo, lt.wikipedia.org Otče můj, jestliže je možné, ať mě mine tento kalich. Ale ne jak já chci, ale jak ty."(Mt.26, 39)

Když vyšel z horní místnosti, spolu se svými učedníky začal zpívat hymnu Pesach. To je jediný případ, o kterém píše Písmo sv., že Ježíš zpíval. Když přišli do zahrady Getsemane, řekl jim: "Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení." Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, a řekl jim: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou." Znovu odešel a modlil se: "Otče můj, jestliže je možné, ať mě mine tento kalich."

Ježíš dvakrát vstal od modlitby a vrátil se k učedníkům, ale když je našel spát, znovu se vzdálil a modlil se stejnými slovy: "Ne jak já chci, ale jak ty." Lukáš nám říká: "Zde se Mu zjevil anděl z nebe a posiloval Ho. On se v smrtelné úzkosti modlil ještě vroucněji, přičemž Mu pot stékal na zem jako kapky krve."

Myslete dnes na to. Kristus se modlil, zatímco ostatní, neuvědomujíc si nebezpečí, spali. Také my. Vstáváme v noci a modlíme se za naše spící bratry, kteří zavírají oči před nebezpečím a dále si nevnímajíc spí. Ale my, kteří víme, musíme čerpat a modlit se s Ježíšem, naším Pánem a Bohem. Otec Groenings nám říká: "Jeden člen rodiny, který se umí vroucně modlit, je často největším požehnáním ze všech. Ale pokud se musí modlit i ten, který spí, o co víc (se musí modlit) ti, kteří jsou mezi mrtvými ... neboli hříšníci." Ano, přesně!

Nakonec se Kristus modlil, zatímco jeho nepřátelé se spojili, aby ho uvěznili a přivedli ho k smrti na kříži. V tomto případě jsme ukázali Kristovu moudrost. Je to jeho učení speciálně pro nás v tento čas. Jeho nepřátelé se sjednotili v ďábelském záměru - zničit Ho. Jeho odpověď byla modlit se! Proto náš Pán Ježíš Kristus nám skrze jeho příznačný příklad ukazuje, že modlitba je základní a nezbytnou zbraní, když temné síly zaútočí na nás nebo na Církev.

Útok přišel zevnitř s Jidášem a zvenku ze synagogy satana (porovnej Zjevení 2, 9 - editor). Stejně jako dnes. Stejně jako dnes. Toto se nikdy nezmění. Modlitba je zbraň, kterou nám dal sám náš Vykupitel. Naše další činy nemohou být bez modlitby úspěšné.

Vaizdas:Sebastiano Ricci - Prayer in the Garden, volné dílo, lt.wikipedia.org


Když Petr násilně usekl Malchusovo ucho, náš Pán ho pokáral a nařídil mu, aby schoval svůj meč (Porovnej s Písmem: i>Oni však řekli: Pane, pohleď, tady jsou dva meče. On jim na to řekl: To stačí. LK 22, 38 - interpretované i jako světská a církevní moc. Editor). Vyzbrojený modlitbou a Boží milostí šel dokončit úkol, kterou mu dal Jeho Otec. Otec Groenings nám připomíná:

"I my, když prožíváme těžké období, měli bychom s důvěrou použít zbraň modlitby a sebejistě doufat, že osvobození Svaté Matky Církve může být díky němu (Bohu) dosaženo." Všimněte si, že to bylo napsáno v 19. století. Dokonce potom by mohl Otec vyprávět o osvobození Církve. Bylo to kvůli nenávistné válce vedené zednáři proti papežství v té době, kdy byli odhodláni zničit Církev.

Další lekce, kterou vidíme v modlitbě v Getsemanské zahradě je, že Kristus se upřímně modlil, aby Bůh toto břemeno od něj vzal. Vidíme, že můžeme požádat o pomoc během pozemského utrpení. A také vidíme, že stále musíme přijímat Boží vůli a věřit v jeho prozřetelnost. Ten, kdo zvětšuje svůj kalich utrpení, nabízí nám bohaté milosti v nepředstavitelném množství. To vše jen za prosbu a za důvěru!

Aby naše modlitby byly vyslyšeny, musí být jako Kristovy, to znamená, že musí být uctivé. Kristus "poklekl a padl na obličej". Otec Groenings říká: "Pokud by si někdy nějaký člověk mohl o sobě myslet, že může upustit od vnějších projevů úcty, byl by to určitě Bohočlověk ... Pokud se Zachránce neodvážil zvednout svou tvář k nebi, jaká bázeň by se měla objevit v hříšníkovi ? "...

"Není pozoruhodné, že existují křesťané, kteří se stydí sehnout koleno před Všemohoucím Bohem ...? Ale jen bezohlední lidé nebo lidé se zvrácenou morálkou mohou v Božím chrámu pohoršovat hloupým a bezohledným chováním. Jsou to hrdé duše, otroci respektu lidí."

Když uvažujeme o našem Pánu během Jeho utrpení, můžeme poznamenat, že vyjadřuje svou něžnou lásku ke svému Otci a Jeho ochotě akceptovat jeho vůli. Pak vidíme, že konečnou zkouškou je pro nás obrátit se s láskyplnou poslušností k našemu nebeskému Otci v době našeho největšího utrpení. Neboť právě v těchto časech jsme získali největší zásluhu. Z toho pramení milosti. Pokud jsme skutečně Mariiny děti, musíme následovat její Božího Syna v jeho dokonalé rezignaci vůči vůli Otce,

"Ale ne jak já chci, ale jak ty."
Účinky Kristovy modlitby v zahradě


První účinek jeho modlitby byl: "Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval Ho."

Přemýšlej o tom! Druhá osoba nejsvětější Trojice, Král andělů, Utěšitel srdcí, je sám utěšován Andělem! Připomínáme, že po jeho těžkém 40-denním postu se o našeho Pána postarali andělé. Vidíš pokoru našeho Pána? Vidíš, že poslal útěchu svým stvořením? Přemýšlejme o jeho zjeveních svaté Marii Markétě Alacoque. Žádá naši lásku na oplátku za jeho! Jak můžeme být vůči tomu takto lhostejní!

Tato nejněžnější scéna by měla posunout naše srdce k lásce našeho Pána a Spasitele a také nám vštípit důvěru v naše spojence, anděly, kteří nám byli daní z nebe, aby nás vedli a hlídali, a aby nás posilovali v našich bojích. Jaký vynikající příklad nám ukazuje Svatá Trojice, aby nám připomněla Boží láskyplnou prozřetelnost ve všech našich potřebách.

Nyní jsme došli už k nejdůležitější lekci. Dříve Bůh požádal Abrahama, aby obětoval svého syna Izáka. V poslední chvíli ho Bůh ušetřil. Ale teď, v utrpení, Otec neušetří svého milovaného Syna. Neodnímá od Něho kalich utrpení.

V posledním radostném tajemství náš Pán říká své Matce, že musí naplnit Otcovu vůli. Nyní v tomto prvním žalostném tajemství můžeme vidět přesně to, co se pod spojením Otcovy vůle myslí. Kalich utrpení nezmizí. Vypije se celý až do poslední hořké kapky. Hořkost pocházela z poznání, že tato vzácná oběť bude zavržena a dokonce mnohými i opovrhovaná, až do jejich vlastního věčného zatracení. Mezi těmi mnohými prokletými dušemi bude tak mnoho pastýřů. A dnes je jejich ztráta zdrojem Jeho pokračujícího zármutku.

Andělskou útěchou obnovil jeho odhodlání, a nyní, zcela ponořený do vůle Svého Otce, probouzí učedníky: "Vstaňte a pojďme." Tímto příkladem vidíme, že Kristus, naše Hlava, vede nás, Své mystické Tělo. Stejně jako my, vstává a setkává se s výzvami našeho dne, pronásledováním, která čekají na nás všechny.

I když se zdá, že jsme sami, mezi spícími a mrtvými, Jeho andělé jsou s námi, a Kalich hořkého utrpení s vyrytým: "Ale ne jak já chci, ale jak ty," přichází k nám z milovaných, zraněných rukou.


********

NÁSLEDUJÍCÍ VELMI DOPORUČUJEME
VYTISKNOUT A POUŽÍVAT !!!


modlitba:

JEŽÍŠOVA SMRTELNÁ ÚZKOST V GETSEMANECH


Požehnaný Ježíši, který ze své nesmírné lásky, abys přemohl tvrdost našich srdcí, vyléváš proud milostí na ty, kteří rozjímají o Tvém utrpení v Getsemanech, prosím Tě, pomoz mé duši a mému srdci, abych často - alespoň jednou za den - rozjímal o tvé nejtrpčí smrtelné úzkosti v Olivové zahradě a v co největším vzájemném vztahu se s Tebou sjednotil.

Ó obětí požehnaný Ježíši, který jsi vzal té noci na sebe nesmírné břemeno našich hříchů a dokonale jsi je odčinil, dopřej mi tu převelikou milost dokonalé lítosti lásky nad mými četnými hříchy, za které ses krví potil.

Ó křížem požehnaný Ježíši, pro svůj veliký, mocný boj v Getsemanech mi dopřej konečné vítězství nad pokušeními, zvláště nad těmi, kterým jsem nejvíc vystaven.

Ó, utrpením požehnaný Ježíši, pro svůj smrtelný zápas - nám tak nepochopitelný a nevýslovný - v noci zrady a nejtrpčí úzkosti duše - osviť mě, abych poznával a plnil Tvou vůli. Dej, abych stále myslel na Tvůj strašný zápas a uvažoval, jak jsi vítězně obstál, aby se splnila nikoliv Tvá, ale Otcova vůle.

Buď požehnaný, Ježíši, za všechny vzdechy té svaté noci a za všechny slzy, které jsi prolil.

Buď požehnaný, Ježíši, za krvavý pot a smrtelný zápas, který jsi láskyplně vytrpěl v naprosté opuštěnosti a nepochopitelné samotě.

Buď požehnaný, nejsladší, avšak nezměrnou trpkostí naplněný Ježíši, za svoji modlitbu, která tak hluboce lidsky a božsky vytryskla z Tvého, smrtelným zápasem se chvějícího Srdce.


Věčný Otče, obětuji Ti všechny minulé, přítomné i budoucí oběti v sjednocení s krvavou smrtelnou úzkostí tvého Syna v Getsemanech.

Nejsvětější Trojice, dej, aby se rozšířila po celém světě znalost a tím i láska ke smrtelné úzkosti Ježíše na Olivové hoře.

Dej, požehnaný Ježíši, aby všichni, kdo o Tvém umučení uvažují, pamatovali na Tvé utrpení v zahradě, aby se podle Tvého příkladu dobře modlili, naučili se vítězně bojovat, aby Tě mohli navěky chválit v nebesích.

Amen


Zaslíbení,
které dal Ježíš Kristus
páteru Piovi


Z mého Srdce stále vychází naléhavé volání lásky. Je to volání, které se šíří a zasáhne i ty, kteří mě nechtějí slyšet, a proto si mě nevšímají. Mluvím však vnitřně ke všem, všem posílám své volání, protože je miluji.

Kdo zná zákon lásky, nediví se, že nemohu přestat klepat na srdce těch, kteří mi odporují a kteří mne svým odmítáním nutí, abych znova opětoval své láskyplné pozvání.

Podívej, co nabízím za trochu tvé lásky:

1. Odpuštění všech hříchů a jistotu spásy duše v hodinu smrti těm, kteří si alespoň jednou denně s láskou a úctou vzpomenou na mou smrtelnou úzkost.

2. Dokonalou a trvalou lítost těm, kteří dají sloužit mši svatou ke cti mého utrpení v Getsemanech.

3. Úspěch v duševních záležitostech těm, kteří jiným vštípí lásku k mému utrpení na Olivové hoře.

Abych vám dokázal, že chci prolomit hráz svého Srdce a vylít z něj proudy milostí, slibuji těm, kteří rozšiřují uctívání mých Getsemanských utrpení, tyto tři milosti:

1. Úplné a konečné vítězství v nejtěžších zkouškách, kterým se musí podrobit.

2. Přímou moc vyprošťovat duše z očistce.

3. Velké osvícení a sílu v plnění mé vůle.

Všechny tyto drahocenné dary dám těm, kteří si denně s láskou a účastí připomínají mou nezmeěřitelnou úzkost na Olivetské hoře.


Zdroj: www.returntofatima.org, 3/2017

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

Srdce Ježíšovo, Dubňany

Sdílet

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 04. 2019 | 439 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 414847
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace