UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2 - bolestná tajemství

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 23. 03. 2017

Medžugorje , foto: RT Bolestná tajemství růžence s rozjímáním - modlitbou za uzdravení, která jsme se modlili na kopci Podbrdo v Medžugorji.

TAJEMSTVÍ BOLESTNÉHO RŮŽENCE

Úvodní modlitba


Milovaný Ježíši, skrze modlitbu bolestného růžence mne zvlášť zahrnuješ svou uzdravující Láskou, protože v něm spojuji všechnu svou bolest s bolestí Tvou. Kráčím křížovou cestou svého života tak, jako Ty a nesu tíhu kříže svých hříchů, ran, bolestí, pádů…

Pane, Ty tuto cestu vždy znovu podstupuješ se mnou. Z lásky ke mne se opět vystavuješ mukám a potupě, abych se necítil v bolesti sám. Ježíši, vím, že když Tě přijímám jako svého společníka v útrapách, moje křížová cesta se mění na cestu ke vzkříšení, ne ke smrti.

Dej mi sílu věřit, že tato cesta je cestou zázraků, že je cestou, na konci které je Tvé vítězství. Děkuji Ti, můj Pane, že zůstáváš se mnou a toužíš mne uzdravit. Děkuji, že Tvoje Matka, kterou jsi mi dal, mne může provázet tak, jako kdysi Tebe. Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Amen.

Medžugorje , foto: RT


1. KTERÝ SE PRO NÁS KRVÍ POTIL


Ježíši, v tomto desátku svatého růžence mne chceš uzdravit ze strachu, který v sobě nosím, a který mne obírá o Tvůj pokoj. Bojím se o svou budoucnost, o život svých dětí, mám strach, co si o mne pomyslí lidé. Bojím se, Pane, vlastních pádů, bolestných ztrát, samoty, utrpení, zklamání, smrti a dokonce i lásky… Moje srdce je přeplněné strachem a mnohokrát marně hledám jeho příčinu.

Ježíši, kladu svůj strach v jeho konkrétní podobě ke Tvým svatým nohám, protože Ty jsi ho prožil, Ty jsi nad ním zvítězil…

Nedovol, Pane, aby se moje „Getsemany“ staly místem trpkosti bez útěchy. Oslav se, buď vítězem nad mým strachem! Prosím Tě o to skrze ruce Tvé i mé milované Matky Marie. Ona ke mně promlouvá jako Královna Pokoje těmito slovy:

Drahé děti, i dnes vás zvu, abyste se modlily za pokoj. Modlete se srdcem, milé děti, a neztrácejte naději, neboť Bůh miluje svoje stvoření. On vás chce spasit jednoho po druhém skrze moje příchody sem.
Zvu vás na cestu svatosti. Modlete se! V modlitbě jste otevřeny Boží vůli, a tak ve všem co děláte, uskutečňujete Boží plán ve vás a prostřednictvím vás.
Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání!

/25.3.2003/

Modlitba kněžského požehnání:

Skrze nejsvětější jméno našeho Pána Ježíše Krista a mocí tohoto jména, ke kterému se sklánějí všichni andělé a svatí a které oslavují všichni vyvolení Boží, ať Tě Dobrotivý Bůh osvobodí od všech pout zla, které Ti brání žít ve svobodě a odevzdanosti Božího dítěte. A já Ti žehnám ve svatém jménu Ježíš. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


2. KTERÝ BYL PRO NÁS BIČOVÁN


Ježíši, Tvoje Láska mne chce v tomto desátku uzdravit ze zranění, které mi způsobili lidé. Moji rodiče, sourozenci, můj partner, děti, představení církve, nadřízení, přátelé, nepřátelé …

Jejich slova, nebo jejich mlčení, jejich nenávist, závist, lhostejnost, egoismus, všechny jejich skutky nelásky, které jako biče šlehaly mou duši. Kousek po kousku vytrhávaly mou důvěru, mou otevřenost a odhodlání milovat. Zůstala ve mně jen hluboká rána, která se zas a znovu otvírá a nepřestává krvácet. Schovávám ji před světem do samoty a doufám, že zapomenu. Zklamání je však převeliké a přebolestné…

Teď chápu, jak bolelo bičování člověkem tebe, můj Bože. Děkuji, že při každém úderu bičem mne učíš odpouštět svým „katům“. Daruj mi uzdravení z těchto ran, skrze ruce naší nebeské Matky, která ke mně ve své lásce takto promlouvá:

Drahé děti, zvu vás k lásce k bližnímu, k lásce vůči tomu, kdo vám působí zlo. Tak budete moci s láskou posoudit úmysly srdcí.
Modlete se a milujte, drahé děti! S láskou můžete učinit i to, co se vám zdá nemožné.
Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.!
/7.11.1985/

Modlitba kněžského požehnání:

Nechť Pán Ježíš obmyje svou svatou krví všechna Tvoje vnitřní zranění, ať mocí této krve vyléčí rány po vzpomínkách a uzdraví kořen Tvého problému. A já Ti žehnám mocí svaté a přečisté Kristovy krve. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


3. KTERÝ BYL PRO NÁS TRNÍM KORUNOVÁN


Ježíši, v tomto desátku růžence mne opět toužíš uzdravovat. Tvým přáním je uzdravit mou duši ze zranění, které jsem si způsobil já sám, svou pýchou, nedostatkem trpělivosti, lásky, víry …

Uzdrav, Pane, ve mne všechna zranění, které mi způsobil můj vlastní hřích, moje pýcha, lehkovážnost nebo tvrdohlavost. Odpusť, že jsem sám sebe chtěl korunovat za krále situace, která patřila Tobě, že jsem toužil po koruně slávy a úspěchu a odmítal korunu utrpení. Jak málo se Ti podobám, můj Bože …

Teď Tě prosím o uzdravení těchto zranění a jejich následků. Odejmi ode mne toto břemeno, skrze ruce Tvé i mé Matky Marie, která k mému srdci takto promlouvá:

Drahé děti! Dnes vás zvu, abyste se otevřely Bohu Stvořiteli, aby vás změnil. Milé děti, jste mi drahé, miluji vás všechny a zvu vás, abyste se mi přiblížily a aby vaše láska k mému Neposkvrněnému Srdci byla vroucnější.
Chci vás obnovit a svým srdcem přivést k Ježíšovu srdci, které ještě dnes trpí za vás a které vás zve k obrácení a obnově. Skrze vás chce obnovit svět.
Pochopte, milé děti, že vy jste solí země a světlem světa. Milé děti, zvu vás, miluji a zvlášť vás prosím, obraťte se! Děkuji vám, že jste přijaly mé pozvání.
/25.10.1996/

Modlitba kněžského požehnání:

Skrze spojená svatá srdce Ježíše a Marie, ať Všemohoucí Bůh uzdraví všechny Tvoje bolesti a zahojí všechny rány Tvého srdce. A já Tě žehnám mocí lásky spojených srdcí Ježíše a Marie. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


4. KTERÝ PRO NÁS TĚŽKÝ KŘÍŽ NESL


Ježíši, během tohoto desátku svatého růžence mne uzdravuješ ze všech ran, které si nesu životem jako následek hříchů svých předků. Tento kříž mi byl jednoduše položený na záda a já ho musím nést, i když pod ním často padám. To jsou hříchy, jejichž následky se dědí z pokolení na pokolení až do chvíle, než Ti je někdo neodevzdá. Hříchy nečistoty, vražd, sebevražd, nelásky … To všechno v životě mých předků a v mém životě čeká na Tvoje uzdravení.

Ježíši, odpusť mým předkům spáchanou nepravost, přetrhni všechny vlivy zla a následky hříchu. Osvoboď a uzdrav zraněné, očisti nečisté, ať v našem rodě zavládne Tvůj pokoj a Tvoje milosrdná láska. Prosím Tě o to skrze ruce naší Matky Marie, která mi věnuje tato slova:

"Drahé děti! I dnes vás zvu, abyste svoje srdce připravily na tyto dny, když vás Pán chce zvlášť očistit od všech hříchů minulosti.
Drahé děti, vy to nemůžete samy, proto jsem tady já, abych vám pomohla. Modlete se, drahé děti, jenom tak budete schopny poznat všechno zlo, které je ve vás a odevzdat ho Pánovi, aby Pán celkem očistil vaše srdce. Proto, drahé děti, modlete se neustále a připravujte svoje srdce pokáním a posty.
Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.
/4.12.1986/

Modlitba kněžského požehnání:

Skrze bolestné umučení Ježíše Krista, ať Tě Všemohoucí Bůh uzdraví z ran a bolestí, které nosíš ve svém srdci. Ať z Tebe sejme tíhu této tmy a daruje Ti svoje Světlo. A já Tě žehnám mocí bolestného umučení jednorozeného Božího Syna – Ježíše Krista. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


5. KTERÝ BYL PRO NÁS UKŘIŽOVÁN


Ježíši, v tomto desátku sv. růžence chceš léčit všechny rány, které ve mne způsobil hněv na Boha a nedostatek víry v Jeho všemohoucnost. Moje výčitky vůči Bohu za všechna nesplněná přání, za všechny okolnosti života, ze kterých nemůžeme obvinit člověka.

Kolikrát Bohu vyčítám smrt drahého člověka, manžela, kamaráda , rodiče, vlastního dítěte … Viním Ho z válek, hladu, katastrof a zapomínám, že On je Láska sama a Láska nemůže dávat nic jen lásku. To, že můj rozum nechápe, neznamená, že Bůh činí něco proti lásce.

Pane, ve své nekonečné lásce mi ponecháváš svobodu a to ve všech rozhodnutích života. Provázíš mne svým požehnáním vždy, když si vybírám cestu zodpovědné lásky vůči člověku, když mé rozhodnutí nepřináší bolest a utrpení nevinným. Tvoje logika je logikou Lásky a tak mě neodsuzuješ ani tehdy, když mě odsuzuje svět se svou chladnou logikou rozumu. Ty mne miluješ dokonce i tehdy, když svou svobodu zneužívám a vybírám si cestu egoismu a hříchu. Tehdy trpíš, protože víš, že mé rozhodnutí mi způsobí jen bolest, ale Tvá Láska mě neopouští. Čeká na můj návrat.

Ježíši, teď Tě prosím, uzdrav všechny bolesti a zklamání, které mi způsobil nedostatek víry v Boží Lásku. Nauč mne milovat Tě bez toho, abych musel chápat všechno, co činíš a odpusť mi mé rouhání a kritiku. Chci vždy pamatovat, že Ty vždy hledíš na spásu člověka a život bereš tehdy, když je před tebou duše každého z nás nejčistší pro nebe.

Maria, naše Matka mi do srdce říká:

Drahé děti! Chci vás všechny co nejvíc přiblížit Ježíšovi a Jeho raněnému srdci, abyste mohly pochopit nesmírnou lásku, kterou obdařil každého z nás.
Proto, drahé děti, modlete se, aby z vašich srdcí vytryskl pramen Lásky ke každému člověku i k tomu, který vás nenávidí a vámi opovrhuje. Tak budete moci zvítězit nad vší bídou tohoto žalostného světa.
Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání!“


Modlitba kněžského požehnání:

Skrze Nejsvětější Srdce Ježíše Krista, ať Tě Pán Nebe i Země uzdraví na těle i na duchu a mocí své lásky přetrhne každé pouto zla, které Tě obírá o uzdravení a pokoj. A já Tě žehnám mocí Ježíšova Srdce. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Medžugorje , foto: RT


OSTATNÍ ROZJÍMÁNÍ:

UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 1
- radostná tajemství


UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3
- slavná tajemství


UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 4
- tajemství světla


(Na Fatym.com vydáno 01. 10. 2016 / 586 přečtení)

Medžugorje , foto: RT