Dechtice, 4. a 8. prosinec 2013, poutě ke Královně pomoci (au/video) + Novéna ke KRÁLOVNĚ POMOCI

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: magnificat.sk, Vydáno dne: 13. 12. 2013

Dechtice Přinášíme záznam z prosincových poutí ke Královně pomoci v Dechticích.
4. výročí zjevení a (neoficiální) svátek P. Marie, Královny pomoci,
8. první neděle v měsíci a slavnost Neposkvrněného početí.
Najdete též novénu ke Královně pomoci.

Zjevení Panny Marie, 4. prosince 2013,
na den, který si Královna pomoci vybrala
jako zatím neoficiální svátek
Královny pomoci.
(audiozáznam)


http://www.orol.tv/videos/zjavenie-kralovnej-pomoci-4-decembra-2013/
Zjevení Královny pomoci 8. prosince 2013,
svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie
(videozáznam)


http://vimeo.com/81713806
Dechtice 12/2013, foto z magnificat.sk


NOVÉNA KE KRÁLOVNĚ POMOCI


Boží dobrota nám dva tisíce let připomíná směr a způsob k jediné Pravdě, učí nás, jak máme kráčet po cestě lásky, míru a svatosti. Nejprve k nám Bůh promluvil ve svém nesmírném milosrdenství skrze svého Syna a pak mnoho krát různými způsoby rovnal naše křivolaké cesty.

Nebeský Otec nám dal ve své nekonečné dobrotě neobyčejný dar - zjevení Panny Marie. Naše Matka Maria se v Dechticích představila jako KRÁLOVNA POMOCI. Řekla: "Mně sem (posílá) Pán Bůh. Určil mi úkol, abych vás utvrdila ve všem, co máte svěřeno a napsáno v Písmu svatém. Chce, abych vám znovu ukázala cíl, ke kterým máte spěchat. Pán Bůh chce vaši změnu života, vaše obrácení. Chce vás zachránit pro věčný život, který vám už v nebi připravil. A proto se k vám každý den sklání skrze svá slova. Svá slova vám podává přes svou služebnici. Já jsem Jeho Služebnice. Opakuji vám od něj vše, na co jste zapomněli a co vám chybí, protože to je Otcova vůle ... "/ Královna pomoci 6.9.1998 /

První den


Ó, nejsvětější Matko, Královno pomoci, do tvých rukou složil Bůh poklady svých milostí a svého slitování. Utíkáme se proto k tobě plní důvěry v tvou mateřskou lásku a neustálou pomoc. Chceme svou lásku a důvěru k tobě projevit i tím, že se budeme snažit žít tvoje poselství, vždy kráčet s tebou a modlit se za to, aby den 4. prosinec byl v církvi uznán jako svátek KRÁLOVNY POMOCI. Toto přání jsi nám oznámila 6. dubna 1996 těmito slovy: "Drahé děti, velmi bych si přála, aby na den výročí zjevení, 4. prosince, byl církevně schválen svátek Královny pomoci. Drahé děti, ať je pro vás vrch Svätodušnica prvním místem zjevení. "

/ 4.12.1994 se poprvé zjevila Martinovi G. /

Královno pomoci, chceme plnit a přijmout do svých srdcí poselství, která jsou zaměřena na slova: BŮH, VÍRA, MODLITBA, OBRÁCENÍ, PŮST, MÍR, KLID a USMÍŘENÍ.

Prosíme tě, abychom při čtení těchto poselství pochopili jejich význam. Vyzýváme tě Duchu Svatý, pomoz nám pochopit jejich naléhavost a hloubku. Královno pomoci, prosíme tě, vyprošuj pro nás sílu, abychom je dokázali žít ke slávě Boha a spáse našich duší. Amen.

Matko Maria, naše Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Druhý den - BŮH


"Moje děti! Chci vás povzbudit, abyste neochabovaly ve svých závazcích a předsevzetích. Držte se svého Nebeského Otce za ruku a buďte jako malé děti. Malé dítě, když se odtrhne od svého otce, je ztraceno a touží ho co nejdříve najít. Děti, držte se pevně svého Nebeského Otce a ON vás povede. Vy jste jeho děti. Kolikrát vy umožníte Bohu přetvořit vaše srdce, tolikrát vás ON udělá šťastnými. " Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, vypros nám odevzdanost, vroucnost a důvěru k všemohoucímu Bohu. Ať je naše oddanost odpovědí na volání a otevřenou náruč Boha. Slova "Staň se" a "Ano" ať jsou neustálým výkřikem souhlasu našeho srdce a vděčností za Boží dobrotu. Slibujeme ti, ó, Královno pomoci, že se budeme snažit připodobnit tobě vytrvalou snahou přiblížit se k tvým ctnostem. Prosíme tě, dej nám sílu, abychom se věrností, vděčnou láskou a smýšlením v Duchu Svatém dokázali otevřít Bohu, aby nám Bůh mohl přetvořit naše srdce a udělat nás šťastnými. Amen.

Matko Maria, naše Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ... Loretánské litanie.

Třetí den - VÍRA


"Moje děti, miluji vás. Děti, dnes vidím, jak toužíte po víře, jak toužíte po spojení s Bohem v modlitbě. Děti, nedejte se odradit, když se vám nedaří modlit se. Nečekejte během modlitby na zázraky, ale dychtěte po živém Bohu. Dychtěte po Bohu v Oltářní Svátosti, a když k vám přijde, nechte na sebe působit jeho lásku a bezmezný klid. Nebojte se, já vám pomůžu, protože vás miluji. "

Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, děkujeme ti za tvé ujištění a tvou péči o naši duši a tělo. Prosíme tě, vypros nám, našim dětem, rodinám, národu a celému světu od Pána Ježíše Krista dar živé víry. Vypros nám dar modlitby, oživ touhu po Bohu v Oltářní Svátosti, aby láska z ní mohla působit na nás během celého života. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ... Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Čtvrtý den - MODLITBA


"Moje drahé děti, dnes vás chci pozvat k modlitbě. Děti, otevřete vaše srdce pro modlitbu. Ať je vaše modlitba upřímná a čistá. Když vaše modlitba bude upřímná a čistá, tak z této modlitby budete naplněni klidem a láskou a ve vás rozkvete radostná víra. Vždyť modlitba je rozhovor s vaším Nebeským Otcem. Tak z vaší modlitby budete mít radost. "

Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, pomoz nám, aby nás naše modlitba proměňovala. Prosíme tě, nauč nás modlit se, aby naše modlitba byla upřímná a čistá, aby skrze ni mohl Bůh přicházet k nám. Prosíme tě, dej, aby místa, kde jsme a žijeme, naše škola, kancelář, naše kuchyně, naše firma, byly posvěcené našimi modlitbami a Boží přítomností v nás. Dej, aby modlitba proměňovala místa na Boží příbytek, na místa, kde je zvelebován Bůh a kde se všichni navzájem milují. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Pátý den - OBRÁCENÍ


"Moje děti! Toto poselství vám svěřuji, aby se tento lid polepšil. Děti, více se modlete za mládež, protože ona potřebuje velmi mnoho modliteb a půstů. Děti, chci, abyste plnily mé výzvy a prosby a aby vaše srdce byla čistá. Ty můj malý národe, dokdy budeš urážet Boha a vašeho Pána ve Svátosti oltářní? Vaše srdce neznají lásku, neboť vám je snazší činit hřích, než se mu vyhnout. Prosím vás o vaše obrácení. Chci, abyste se obrátiliy děti. Nepřeji si vaše zatracení. Prosím, obraťte se! "

Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, prosíme, podej nám svou pomocnou ruku. Chceme ji přijmout a nechat se tebou vést. Chceme s tebou a s tvou pomocí vést boj proti Zlému. Prosíme tě, pomoz nám a veď nás, protože pokud nám ty nepomůžeš, zahyneme. Nauč nás odprosit Boha za urážky a hřích v našem národě. Prosíme tě, Královno pomoci, vypros našemu národu obrácení. Zadrž trestající ruku svého Syna, neboť jsi Matka a Královna celého lidstva, Královna celého vesmíru. V tebe skládáme všechnu naši naději a důvěru. Zachraň nás. Neopouštěj nás Maria, Královno pomoci. Amen.

Matka Maria, Královna pomoci, buď s námi a stoj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Šestý den - PŮST


"Moje drahé děti! Děti, modlete se a dělejte pokání, protože Boží láska je blízko vás. Modlete se, dělejte pokání a držte půst. Modlete se svatý růženec a to-radostný, bolestný a slavný. Čiňte pokání - přicházejte na mši sv. ke svatému přijímání a na sv. růženec. Držte půst - každé pondělí, středu a pátek. Děti, modlete se, dělejte pokání a postěte se, protože Boží trest je blízko. "

Modlíme se: Maria, Královno pomoci, pomoz nám vytrvat ve věrnosti Bohu a dodržet tebou doporučený půst, protože jak řekl tvůj Syn, některé formy zla se dají přemoci jen modlitbou a postem. Buď pro nás vzorem v umrtvování se. Vysvoboď nás od vyhledávání osobních požitků. Nauč nás přijmout i nepohodlí, hlad, žízeň, tělesné bolesti a potíže, únavu.

Nauč nás (lásce k) Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše a tvému ​​Neposkvrněnému Srdci. Prosíme tě, Královno pomoci, vyprošuj klid a lásku pro náš národ, pro celý svět a věčnou spásu našich duší. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Sedmý den - KLID


"Děti, vaše srdce začínají podléhat strachu, když vidíte, a slyšíte, co se kolem vás děje. Proto k vám dnes přicházím s naléhavou prosbou, abyste se navzájem jeden za druhého modlili - za mír v srdcích. Když ho vám Pán Ježíš vlije do srdcí, pak se vám bude snadněji vyprošovat klid pro celý svět. Modlete se za mír ve světě, neboť se neklid začíná velmi šířit. Nynější svět velmi potřebuje modlitby za mír a také pro vás je velmi, velmi potřebný. Všechny své modlitby obětujte na tento úmysl. "

Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, ty jsi plná Boha a plná milosti. V tobě je nevyčerpatelný poklad dobra a lásky, neustále pomáháš všem, kteří tě o pomoc prosí. Vypros nám Ducha Svatého, aby On v nás působil svou láskou a klidem, aby přetvořil naše kamenné srdce na srdce plné lásky a Ježíšova klidu. Prosíme tě o klid do našich srdcí, abychom ho mohli rozdávat a rozmnožovat ve světě, ve kterém žijeme. Věříme, že tento potřebný klid nám u svého Syna, našeho Pána a Krále Klidu vyprosíš a jsme ti za to nesmírně vděční. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Osmý den - MÍR


"Drahé děti! Opět vám dnes říkám. Klid, klid, musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a vždy jen klid. Převeliká je jeho láska, že mě posílá k vám přinést vám klid. Rozevřete svou náruč pro Hospodina, protože vám daruje pokoj. Přijímejte pozvání pro přijímání klidu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. S Bohem, miluji vás."

Panna Maria nakonec dodala: "MÍR, MÍR, MÍR!"

Modlíme se: Panno Maria, Královno pomoci, máš moc nad všemi duchovními poklady, jsi Nevěsta Ducha Svatého. Ve své poslušnosti, oddanosti Bohu, přijetí a plnění Boží vůle, stala ses velkou v Božích očích. Bůh si tě vyvolil a pro tvé ctnosti jsi byla odměněna. Proto se dnes s velkou důvěrou obracíme k tobě, Královno pomoci. Vypros každému, kteří se ti zasvěcujeme mír v srdci, odpuštění, klid a mír do srdcí i pro ty, kteří ještě nepoznali Boží lásku jako velký boží dar. Prosíme, vyprošuj u svého Syna mír pro náš národ, pro všechny národy a pro celý svět. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Devátý den - Smíření


"Drahé děti! Neodmítejte toto poselství, které vám dnes dává vaše Matka. Ten, který mě poslal, poslal mě k vám z jeho velké lásky. Smiřte se, smiřte se s Ním, smiřte se s Bohem. Neboť to, že jsem tu s vámi, je Jeho převeliká láska. Nabádám vás, dítka, nejprve se smiřte ve vašich rodinách, pak mezi sousedy a v národě, a pak mezi státy. Jen tak se můžete smířit s Bohem. Vyzývám vás k usmíření, které k vám přichází od Stvořitele."

Modlíme se: Maria, Královno pomoci, ty si velmi přeješ, abychom se k sobě chovali jako bratři a sestry. Učíš nás, abychom se navzájem mezi sebou milovali, aby nikdo nebyl opuštěný, nešťastný, nemilovaný. Ty chceš, aby se všechny děti mohly setkat v nebi se svým Stvořitelem. Nejslitovnější Královno, věříme, že pro lásku ke svému Synu Ježíši Kristu neopustíš své děti, které v tebe skládají všechnu svou důvěru, protože jsi naše Matka, Matka kněží, Matka rodin, Matka církve, a pro všechny společně - Královna pomoci. Prosíme tě, vypros nám sílu, abychom dokázali odpustit i nepřátelům. Amen.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás.

Otče náš ..., Zdrávas, Maria ..., Sláva Otci ..., Loretánské litanie.

Závěr


Děkujeme, Ti Bože, že jsi k nám poslal Královnu pomoci, aby nás vedla a učila žít evangelium. Děkujeme ti, Královno pomoci, že jsi přijala od Boha misi na našem drahém Slovensku. Děkujeme ti, že nás učíš modlitby lásky a důvěry. Děkujeme ti, drahá naše Maminko, že nás učíš naplňovat se Duchem Svatým a milovat Ježíše Krista v eucharistii. Děkujeme ti, Královno pomoci, že nás připravuješ na splnění Božího plánu - modlit se za víru ve světě a nabídnout národům živou víru v Boha.

Matko Maria, Královno pomoci, buď s námi a stůj při nás a veď nás cestou svatosti. Amen.

3 x Sláva Otci ...

Převzato z www.magnificat.sk, článek, vydaný 25. 11. 20012, naleznete zde.

Královna pomoci


Tato novéna vyšla na Fatym.com 28. 11. 2012, v článku, kteerý najdete ZDE.

Královna pomoci