3 NEDĚLE ADVENTNÍ

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 14. 12. 2013

Zamyšlení nad evangeliem třetí neděle adventní- cyklus A


Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtvý vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou. „Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Proč ještě tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: „Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou. „ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“ ( Mt 11, 2-11)
Pochybnosti o víře nejsou hříchem, pokud jsou to jen nejistoty, nejasnosti a otázky po důkazu a smyslu náboženských pravd a souvislostí, které vedou k objasnění Božího poselství. Pochybnosti nejsou samy o sobě špatné; musíme se upřímně snažit o pravdivou odpověď! Pán nám v tom pomáhá. „ Vím, Pane, že Tvá Církev i ty můžeme být kamenem úrazu pro nedokonalost našeho lidského chápání; nedopusť, prosím, abychom zbloudili!“
Spasitel odpovídá na upřímné hledání a sám vysvětluje své zjevení. Pro křesťana skončilo čekání, neboť příchodem Kristovým je dána odpověď na všechny lidské otázky a je nabídnuto dílo spásy. Jen marnotratný syn hledá venku na různých polích své blaho… Křesťan ví, že není spásy mimo Krista Pána a usiluje o její získání.
Spasitel chválí hlavně tři vlastnosti u Jana Křtitele: pevnost zásad, jednoduchý způsob života a věrnost svému povolání. Kéž bychom i dnes měli takové muže, takové křesťany. Snažím se i já, abych měl tyto vlastnosti?Pán chválí svého předchůdce až po odchodu Křtitelových učedníků, takže nemohli dát sv. Janu o tom zprávu. Zdá se, že Spasitel nechtěl, aby Jan věděl o uznání jeho duchovní velikosti Kristem Pánem, aby tak Jana ponechal ve zkoušce víry a naděje. Znovu vidíme, že Bůh zkouší každého člověka – nediv se, že i ty musíš projít občas ohněm zkoušky!

Perly a chléb 1.díl, Perly a chléb 2.díl autor: Josef Hrbata rok vyd.: 1991 vydalo: katolické nakladatelství COR JESU, Český Těšín ISBN: 80-900746-1-8