Křížová cesta - 1. zastavení

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: Křížové cesty -vydala Matice Cyrilometodějská, Vydáno dne: 16. 02. 2013

JEŽÍŠ JE ODSOUZEN

Kříž k nebi tam ční, na něm On umírá ještě mlád, abys ty mohl žít, aby ses ty mohl smát a ještě mohl mít rád…
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, také moc pospíchali ti všichni, kdo Tě odsuzovali na smrt. Pospíchali, nedali si čas, aby zkoumali, zda jsi vinen, nebo nevinen.
Jak často dovedeme i my rychle vynášet svůj úsudek o druhém, odsoudit druhého, pomluvit, zranit…
Pomoz nám, Pane, abychom dokázali zadržet každé tvrdé, nespravedlivé slovo, tíživé slovo, které by chtělo odsoudit někoho druhého. Smiluj se nad námi, Pane, a odpusť nám!Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!